Voorwaarden


Inkoop Voorwaarden

Veilig en vertrouwd: uw privacy gewaarborgd.

Uw persoonsgegevens worden in het BHVwinkel klantenbestand opgenomen en zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder begrepen invordering van betalingsachterstanden, het gericht uitvoeren van marketingactiviteten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vragen of klachten over privacy kunt u richten aan De bhvwinkel, Korenbloemweg 119, 1338 XV Almere.

Transport en -kosten.

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn weergegeven op de website in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW). Bij de uitafrekening is de prijs aangegeven inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Bestellingen worden op basis van het gewicht aan u doorbelast.
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ons. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ons kunnen worden uitgesloten.

Levertijd.

De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door ons overschreden wordt, zullen wij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met ons te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) te melden. De betalingen die eventueel reeds zijn gedaan zullen wij binnen 10 werkdagen nadat wij het ontbindingsdocument hebben ontvangen, terug betalen..
Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

Leveringen.

Leveringen worden alleen uitgevoerd aan bedrijven die zijn ingeschreven bij de kamer van Koophandel, waarbij tevens naar de solvabiliteit wordt gekeken indien mogelijk.

Garanties.

Op de door ons geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

Klachten.

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ons serieus in behandeling worden genomen. U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice (zie hiervoor onze contact gegevens). We zullen binnen 10 dagen de klacht beantwoorden en indien noodzakelijk proberen op te lossen. Wij zullen u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.